Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej
Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej
Do koszyka
21,00 zł
Spotkanie dwóch wielkich cywilizacji, zachodnioeuropejskiej i islamskiej na terenie Europy, dzięki imigrantom z krajów muzułmańskich, jest zjawiskiem ciekawym, ale i faktem, który będzie miał wpływ nie tylko na Europę ale także na przemiany społeczne w krajach muzułmańskich, a one z kolei będą decydować o rodzaju relacji politycznych między tymi dwoma cywilizacjami.
Ilość stron 398 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-7072-591-4
Język polski
Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
1.1. Pojęcie integracji 21
INTEGRACJA IMIGRANTÓW 21
Rozdział I 21
1.2. Asymilacja 25
1.3. Akulturacja 28
1.4. Wielokulturowość 30
1.5. Płaszczyzny integracji 33
1.6. Polityka integracyjna UE – dokumenty 47
IMIGRANCI Z KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH W UNII EUROPEJSKIEJ 59
Rozdział II 59
2.1. Zarys historii islamu 59
2.2. Podstawowe zasady islamu 69
2.3. Osiedlanie się muzułmanów w krajach UE 73
2.4. Zmiana liczby chrześcijan w stosunku do liczby muzułmanów w świecie 80
2.5. Uwarunkowania demograficzne imigracji do Europy 82
INTEGRACJA IMIGRANTÓW MUZUŁMAŃSKICH W WIELKIEJ BRYTANII 87
Rozdział III 87
3.1. Od asymilacji do pluralizmu kulturowego 87
3.2. Tożsamość imigrantów muzułmańskich w Wielkiej Brytanii 88
3.3. Młode pokolenie muzułmanów urodzonych w Wielkiej Brytanii 98
3.4. Islamofobia w Wielkiej Brytanii? – Steven Vertovec 103
3.5. Wpływ liczby imigrantów na integrację 113
3.6. Problemy do rozwiązania 115
Rozdział IV 121
PRAWO SZARIATU 121
4.1. Pojęcie i źródło prawa islamskiego 121
4.2. Etapy rozwoju prawa i szkoły prawa muzułmańskiego 123
4.3. Prawo szariatu a ustawodawstwa państw muzułmańskich 125
4.4. Rozwój prawa szariatu w Wielkiej Brytanii 127
4.5. Prawa jednostkowe a prawa zbiorowe według Sebastiana Poultera 136
5.1. Koran o kobietach 143
RÓWNOŚĆ PŁCI W ISLAMIE 143
Rozdział V 143
5.2. Kobiety w islamie według Hammudaha Abdalatiego 144
5.3. Kobiety w islamie według Jamili Hussain 150
5.4. Kobiety w islamie według Ayaan Hirsi Ali 153
6.1. Charakterystyka strojów 163
STRÓJ KOBIET MUZUŁMAŃSKICH 163
Rozdział VI 163
6.2. Chusty w krajach muzułmańskich 169
6.3. Problem chust we Francji 172
6.4. Problem chust w Wielkiej Brytanii 175
6.5. Problem chust w innych krajach Europy 179
6.6. Młode pokolenie imigrantów muzułmańskich 183
Rozdział VII 191
7.1. Edukacja dziewcząt w krajach muzułmańskich 191
EDUKACJA 191
7.2. Edukacja dzieci imigrantów z krajów muzułmańskich 194
7.3. Szkoły wyznaniowe w Wielkiej Brytanii 199
7.4. Uczennice muzułmańskie i sport 202
7.5. Sytuacja w brytyjskich szkołach – poprawność polityczna 206
MAŁŻEŃSTWO W ISLAMIE 211
Rozdział VIII 211
8.1. Zaręczyny 211
8.2. Małżeństwa aranżowane 213
8.3. Umowa małżeńska 214
8.4. Wiano (mahr) 220
8.5. Małżeństwa czasowe 221
8.6. Możliwość modernizacji klasycznego prawa małżeńskiego w islamie 223
8.7. Prawo małżeńskie w wybranych krajach arabskich 225
8.8. Dyrektywa Rady 2003/86/EC z 22 września 2003 r. dot. prawa łączenia rodzin 230
9.1. Teksty koraniczne na temat rozwodu 235
INSTYTUCJA ROZWODU W ISLAMIE 235
Rozdział IX 235
9.2. Rozwód z inicjatywy męża – talaq 236
9.3. Typy rozwodu talaq 239
9.4. Rozwód przez konwersję 241
9.5. Rozwód bez określonych powodów z inicjatywy żony (khula’) 241
9.7. Rozwód na skutek nieważności małżeństwa – fasach 243
9.6. Rozwód delegowany – talaq-i-tafwid lub ta’liq 243
9.8. Okres oczekiwania 248
9.9. Prawo rozwodowe w islamie a prawo rozwodowe w UE 249
9.10. Przykłady rozwodu khula’ w niektórych państwach arabskich 252
POLIGAMIA 255
10.1. Poligamia w ujęciu Jamili Hussain 255
Rozdział X 255
10.2. Poligamia w ujęciu Hammudaha Abdalatiego 258
10.3. Stanowisko Adnana Rashida wobec poligamii 266
10.4. Relacje osobiste kobiet nt. związków poligamicznych 268
10.5. Poligamia w krajach Wielkiej Brytanii 277
10.6. Regulacje poligamii w wybranych krajach muzułmańskich 280
MAŁŻEŃSTWA MŁODOCIANE 287
Rozdział XI 287
11.2. Małżeństwa młodociane w Arabii Saudyjskiej 292
11.3. Małżeństwa młodociane w Europie 294
11.4. Przykłady małżeństw młodocianych 295
11.5. Szkodliwość małżeństw młodocianych 298
11.6. Minimalny wiek małżeństw w ustawodawstwie wybranych krajów muzułmańskich 300
Rozdział XII 307
MAŁŻEŃSTWA WYMUSZONE 307
12.1. Zjawisko małżeństw wymuszonych 307
12.2. Zwalczanie zjawiska małżeństw wymuszonych 309
12.3. Międzynarodowe konwencje i deklaracje nt. ochrony wolności decyzji o małżeństwie 313
12.4. Jacky Trevane, Niewidzialne kobiety 315
12.5. Zgoda małżeńska w wybranych państwach muzułmańskich 321
13.1. Pojęcie zabójstwa honorowego 325
Rozdział XIII 325
ZABÓJSTWA HONOROWE 325
13.2. Zabójstwa honorowe w krajach pochodzenia imigrantów 328
13.3. Zabójstwa honorowe we wspólnotach imigranckich w Europie 340
Rozdział XIV 347
OBRZEZANIE KOBIET 347
14.1. Skala zjawiska na świecie 347
14.2. Obrzezanie wśród imigrantek w UE 350
14.3. Relacje osobiste kobiet 352
14.4. Możliwość zwalczania praktyk okaleczania kobiet w UE 357
14.5. Prawodawstwo w niektórych państwach UE 360
Literatura 362
Rozdział XV 365
JAK WIDZI WYBRANE WYZWANIA POLITYKI INTEGRACYJNEJ IMIGRANTÓW W EUROPIE PRZEDSTAWICIEL ISLAMU? – wywiad z Hani Hraishem 365
Pytania do dyskusji 383
BIBLIOGRAFIA 385
Wykaz tabel, wykresów, rysunków i zdjęć 401