Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Od Psalmów Słowiańskich do Rzymskich Medytacji. O stylu atystycznym Karola Woytyły
Od Psalmów Słowiańskich do Rzymskich Medytacji. O stylu atystycznym Karola Woytyły
Do koszyka
22,40 zł
Rozprawa Anny Kozłowskiej jest pierwszym tak obszernym i wieloaspektowym opracowaniem naukowym, którego przedmiot stanowi twórczość literacka Karola Wojtyły. Autorka koncentruje się na problematyce stylistycznej, konsekwentnie starając się dowieść, że Wojtyła stworzył „pewien projekt języka poetyckiego, oryginalny i mający oddawać światoodczucie poety”.
Ilość stron 359 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-64181-26-9
Język polski
Uwagi wstępne. 11
I. Idiolekt i idiostyl . 15
I.1. Pojęcie idiolektu. 17
I.2. Pojęcie idiostylu . 33
I.3. Terminologia stosowana w pracy. 47
II. Stan badań i materiał pracy. 49
II.1. Idiolekt Wojtyły i jego idiostyle. 49
II.1.1. Idiostyl artystyczny. 50
II.1.2. Idiostyl naukowy . 52
II.1.3. Idiostyl publicystyczny . 53
II.1.4. Idiostyl retoryczny. 54
II.1.5. Idiostyl potoczny . 57
II.1.6. Idiostyl oficjalno-urzędowy . 59
II.2. Podstawa materiałowa pracy . 60
II.2.1. Teksty oparte na wersjach rękopiśmiennych i autorskich maszynopisach . 61
II.2.2. Teksty oparte na pierwodrukach. 64
II.2.3. Teksty o kilku różnych podstawach . 65
II.2.3.1. Renesansowy psałterz . 66
II.2.3.2. Promieniowanie ojcostwa . 67
II.2.4. Problem Mścicieli, Przełomu i Proletariatu . 75
II.2.5. Problem prozy autobiograficzno-eseistycznej. 84
II.2.6. Karol Wojtyła czy Jan Paweł II? . 85
III. Z zagadnień leksykalnych. 87
III.1. Zróżnicowanie słownictwa . 89
III.1.1. Leksyka o nacechowaniu czasowym . 90
III.1.2. Dialektyzmy i wyrazy gwarowe . 93
III.1.3. Terminologia i słownictwo specjalistyczne . 94
III.1.4. Inne jednostki nacechowane. 98
III.1.5. Podsumowanie. 100
III.2. Różnicowanie semantyki leksemów. 102
III.2.1. Profil. 103
III.2.2. Widzenie . 114
III.2.3. Podsumowanie . 125
IV. W kręgu problemów słowotwórczych i etymologicznych. 127
IV.1. Neologizmy słowotwórcze . 127
IV.1.1. Wokół pojęcia neologizmu . 128
IV.1.2. Neologizmy Wojtyły. 132
IV.1.2.1. Neologizmy przymiotnikowe. 134
IV.1.2.1.1. Przymiotniki proste. 134
a. Przymiotniki odrzeczownikowe . 134
b. Przymiotniki odczasownikowe . 138
c. Przymiotniki odprzymiotnikowe . 139
d. Typy formantów w neologizmach przymiotnikowych prostych . 139
IV.1.2.1.2. Przymiotniki złożone . 140
a. Typy przymiotników złożonych . 140
b. Formanty w neologizmach przymiotnikowych złożonych . 141
IV.1.2.2. Neologizmy rzeczownikowe . 142
IV.1.2.2.1. Rzeczowniki odrzeczownikowe . 142
IV.1.2.2.2. Rzeczowniki odczasownikowe . 143
IV.1.2.2.3. Rzeczowniki odprzymiotnikowe . 144
IV.1.2.2.4. Rzeczownik pochodny od wyrażenia przyimkowego . 144
IV.1.2.2.5. Typy formantów w neologizmach rzeczownikowych . 144
IV.1.2.3. Neologizmy czasownikowe . 145
IV.1.2.4. Cechy neologizmów Wojtyły . 147
IV.1.3. Rozkład i funkcje neologizmów w tekstach Wojtyły . 148
IV.2. Zabiegi słowotwórcze i etymologiczne w tekście . 152
IV.2.1. Dywizy rozdzielające. 156
IV.2.2. Modyfikacja wymagań składniowych jednostek pochodnych. 162
IV.2.3. Derywaty w kontekście . 165
IV.2.3.1. Nagromadzenie wyrazów powiązanych słowotwórczo. 165
IV.2.3.2. Zestawienia z leksemami niepowiązanymi słowotwórczo . 170
IV.2.3.3. Parafrazy poetyckie. 176
IV.2.4. Podsumowanie . 179
V. Środki poetyckie . 183
V.1. Definicje poetyckie . 185
V.1.1. Wokół pojęcia definicji poetyckiej . 185
V.1.2. Definicje poetyckie Wojtyły – typy struktur . 189
V.1.3. Charakterystyka definiendów . 196
V.1.4. Główne cechy definicji poetyckich Wojtyły . 199
V.1.5. Funkcje definicji poetyckich w tekstach Wojtyły . 208
V.2. Konstrukcje metaforyczno-porównawcze. 214
V.2.1. Uwagi wstępne. 214
V.2.2. Cechy konstrukcji metaforyczno-porównawczych . 215
V.2.3. Miejsce i funkcje konstrukcji metaforyczno- -porównawczych w twórczości Wojtyły. 225
V.3. Powtórzenia . 228
V.3.1. Cechy, typy i funkcje powtórzenia. 229
V.3.2. Typy powtórzeń w tekstach Wojtyły . 236
V.3.2.1. Powtórzenia brzmieniowe . 236
V.3.2.2. Powtórzenia morfemów . 237
V.3.2.3. Powtórzenia leksemów . 240
V.3.2.4. Powtórzenia połączeń wyrazowych i zdań . 245
V.3.3. Miejsce i funkcje powtórzeń w twórczości Wojtyły . 248
V.4. Wtrącenia nawiasowe. 251
V.4.1. Z problemów opisu wtrąceń nawiasowych . 251
V.4.2. Miejsce wypowiedzi nawiasowych w twórczości Wojtyły – uwagi wstępne . 255
V.4.3. Typy konstrukcji nawiasowych obecnych w tekstach Wojtyły. 263
V.4.4. Typy informacji zawartych w nawiasach . 265
V.4.5. Funkcje wtrąceń nawiasowych w tekstach Wojtyły. 271
VI. Wobec tradycji literackiej. 275
VI.1. Pod znakiem Kochanowskiego i Skargi. 277
VI.2. Ślady lektury romantyków i twórców młodopolskich. 280
VI.3. Poezja z ducha Norwida. 285
VI.3.1. Słownik poetycki . 286
VI.3.2. „Dogłębianie wyrażeń” . 289
VI.3.3. Słowotwórstwo . 292
VI.3.4. Środki poetyckie . 293
VI.3.5. Ważność milczenia i przemilczeń . 295
VI.3.6. Dialogiczność . 298
VI.3.7. Podsumowanie . 301
VI.4. W stronę przeszłości – wbrew współczesnym? . 302
VII. Zakończenie . 305
Bibliografia . 309
Chronologiczny spis zachowanych utworów literackich Wojtyły . 349
Skróty tytułów utworów literackich Wojtyły. 351
Indeks nazwisk. 353