Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Od Zielonego Balonika do Potem
Od Zielonego Balonika do Potem
Do koszyka
20,30 zł
Komizm słowny w kabarecie literackim Praca, będąca wielowątkowym, a przy tym jednocześnie spójnym studium polskiego kabaretu literackiego, łączącego w sobie teatr i literaturę, stanowić może cenną inspirację nie tylko dla literaturoznawców czy językoznawców, ale i dla teatrologów oraz kulturoznawców. Omawiając różne formy XX-wiecznego kabaretu artystycznego, jego miejsce w kulturze, wytworzone w jego kręgu językowe mechanizmy komizmotwórcze, autorka sięgnęła do polskich i obcojęzycznych opracowań teatrologicznych i literaturoznawczych, a także bogatej literatury wspomnieniowej i oczywiście do źródłowych tekstów kabaretowych. Kabaret literacki, będący dziedziną rozrywki o bogatych tradycjach i niekwestionowanym wpływie na przemiany obyczajowości, mogący się poszczycić takimi nazwiskami jak choćby Tadeusz Boy-Żeleński, Jan August Kisielewski, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Brzechwa, Stefan Żeromski, Andrzej Bursa, Sławomir Mrożek, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Miron Białoszewski, wciąż jest zjawiskiem stosunkowo słabo zbadanym. Książka Anny Krasowskiej „Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny w kabarecie literackim” jest ważnym krokiem zmierzającym do wypełnienia tej luki.
Ilość stron 315 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-64181-20-7
Język polski
Wstęp 11
Rozdział I 15
Kabaret – założenia teoretyczne Nazwa i jej zakres 21
Synonimiczne formy kabaretowe 21
Problemy klasyfikacji kabaretu 27
Kabaret literacki 29
Stan badań nad kabaretem w Polsce 33
Rozdział II 43
Kabaret literacki jako element kultury Poprzednicy kabaretu literackiego 43
Tradycja kabaretu literackiego w Polsce 52
Konteksty kabaretowe 73
Kabaret literacki a kultura masowa 78
Rozdział III 95
Kabaret literacki jako typ wypowiedzi Kabaret w aspekcie komunikacyjnym 95
Ustalenia terminologiczne: dowcip, humor, komizm 101
Komizm słowny w tekstach kabaretowych 115
Pojęcie gry językowej w badaniach nad kabaretem 117
Rozdział IV 123
Komizm oparty na mechanizmach graficznych 123
Rozdział V 127
Komizm oparty na mechanizmach fonicznych 127
Mechanizmy fonacyjne i prozodyczne 129
Modyfikacja postaci brzmieniowej wyrazu bez zmiany znaczenia 139
Modyfikacja postaci brzmieniowej i semantycznej wyrazu 146
Zestawienie brzmieniowe 150
Rozdział VI 157
Komizm oparty na mechanizmach fleksyjnych 157
Wprowadzenie obcego wyrazu rodzimy paradygmat fleksyjny 158
Zamiana tradycyjnej końcówki na inną 161
Inne mechanizmy 161
Rozdział VII 167
Komizm oparty na mechanizmach słowotwórczych 167
Żartobliwe kontaminacje 168
Upodobnienia leksykalne 174
Dekompozycje wyrazów 176
Neologizmy systemowe i pozasystemowe 179
Rozdział VIII 195
Komizm oparty na mechanizmach leksykalnych 195
Polisemia 195
Homonimia 205
Antonimia 210
Synonimia 211
Komizm pseudo-/etymologiczny i nagromadzenie wyrazów o wspólnym morfemie 212
Zakres użycia i łączliwość wyrazów 216
Wyraz pospolity jako aluzja do nazwiska 220
Stopniowanie natężenia zjawiska, które takiemu stopniowaniu nie podlega 221
Leksyka nacechowania stylistycznie 222
Rozdział IX 225
Komizm oparty na mechanizmach frazematycznych 225
Semantyczne modyfikacje frazemów 229
Semantyczno-formalne modyfikacje frazemów 238
Rozdział X 253
Komizm oparty na mechanizmach składniowych 253
Paralelizm 253
Wieloznaczność składniowa 258
Wypowiedzenie zestawione z uwagą nawiasową 259
Rozdział XI 263
Podsumowanie badań 263
Zakończenie 273
Aneks 277
Wykaz ekscerpowanych tekstów 288
Bibliografia 289