Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Teoria ekonomiczna w prawie karnym
Teoria ekonomiczna w prawie karnym
Do koszyka
20,30 zł
W polskiej doktrynie prawa karnego ekonomiczna teoria prawa nie była jak dotąd przedmiotem pogłębionej analizy. Wskazuje się nawet, że znajomość ekonomicznej koncepcji prawa wśród polskich karnistów na ogół jest niewielka i powierzchowna, podobnie jak i samo zaciekawienie wobec jej teoretycznych i metodologicznych założeń. Taka ocena stanowi poważną inspirację i ogromne wyzwanie zarazem, aby tę właśnie dziedzinę uczynić przedmiotem swoich prac badawczych.
Wydawnictwo 402
ISBN UKSW
ISSN 978-83-7072-752-9
Wykaz skrótów 9
WSTĘP 11
ROZDZIAŁ I 17
EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA 17
1. Zagadnienia wstępne 17
2. Wybrane szkoły ekonomicznej analizy prawa; 22
3. Podstawowe założenia ekonomicznej analizy prawa; 26
4. Racjonalność dokonywanych wyborów; 47
ROZDZIAŁ II 67
EKONOMICZNE PODEJŚCIE DO PRZESTĘPCZOŚCI; 67
2. Możliwości i ograniczenia ekonomicznej analizy prawa Karnego 69
3. Zasady odpowiedzialności karnej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa 77
3.1. Czyn 78
3.2. Bezprawność 89
3.3. Karalność 91
3.4. Karygodność 92
3.5. Wina 97
3.6. Usiłowanie 101
4. Funkcje prawa karnego z perspektywy analizy ekonomicznej 109
4.1. Funkcja ochronna 110
4.2. Funkcja sprawiedliwościowa 111
4.3. Funkcja gwarancyjna 112
4.4. Funkcja kompensacyjna 113
4.5. Funkcja regulacyjna . 113
4.6. Funkcja efektywności ekonomicznej 114
5. Kontrowersje wokół problemu wolnej woli 116
6. Kryteria dokonywanych wyborów – racjonalność przy podejmowaniu ryzyka 125
7. Zachowanie przestępne z perspektywy psychologicznej – zarys problemu 137
8. Elementy ekonomiczne w wybranych teoriach Kryminologicznych 149
9. Koszty przestępczości 158
10. Postawy wobec pieniędzy a zachowania ekonomiczne –kilka uwag 172
11. Relacje pomiędzy poziomem przestępczości a warunkami Ekonomicznymi 178
ROZDZIAŁ III 202
EKONOMICZNE MODELE PRZESTĘPCZOŚCI 202
1. Uwagi ogólne 202
2. Racjonalny przestępca 205
3. Model przestępczości I. Ehrlicha 210
4. Model G. Beckera 216
5. Model przestępczości P. Fajnzylbera, D. Ledermana i N. Loayzy 221
6. Badanie C. E. Moody’ego 222
7. Model zaproponowany przez Z. Becsi’ego 224
8. Model Y. W. Liu i R. H. Bee 226
9. Próba zastosowania ekonomicznego modelu przestępczości na gruncie polskiego prawa karnego 227
ROZDZIAŁ IV 241
ANALIZA WYBORU SANKCJI OPTYMALNEJ 241
1. O istocie kary raz jeszcze 241
2. Ekonomiczna właściwość sankcji 258
3. Problematyka sankcji optymalnej 262
4. Efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość kary 296
1. Uwagi wstępne 306
ROZDZIAŁ V 306
OPTYMALNY POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI JAKO CEL POLITYKI KARNEJ 306
2. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego 309
3. Postawy wobec ryzyka 324
4. Prawdopodobieństwo ukarania i surowość kary –rzeczywisty wpływ na poziom przestępczości 332
5. Wpływ norm prawnych na zachowania jednostek 359
ZAKOŃCZENIE 379
BIBLIOGRAFIA 384
SUMMARY 403