Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Vademecum kultury politycznej
Vademecum kultury politycznej
Do koszyka
32,50 zł
Książka jest interesującą refleksją nad różnymi kwestiami społeczno-politycznymi w zmieniającym się życiu społecznym. Jest to rodzaj podręcznika mówiącego o tym, w jaki sposób uprawiać politykę, aby zachować wartości etyczne. "Vademecum kultury politycznej" to znakomita lektura zarówno dla studentów dziennikarstwa, teologii kultury, kulturoznawstwa, filozofii, ale w równej mierze takżę politologii i socjologii, a zatem szeroko rozumianych nauk społecznych.

(z recenzji ks. prof UKSW dr hab. Krzysztofa Kietlińskiego)

Witold Kawecki CSsR, profesor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury, dziennikarstwa, katolickiej nauki społecznej, kierownik katedry "Dialog Wiary z Kulturą" UKSW, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji, współpracownik Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz innych mediów. Członek Międzynarodowej Komisji Eksperckiej "Prawo do kultury". Przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum Kultury. Ekspert w zakresie teologii, kulturoznawstwa i dziennikarstwa Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Ilość stron 419 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-65224-27-9
Data publikacji 2015-05-20
Język polski
Wprowadzenie 9
I. Filozofia polityki 17
1. Pojęcie „polityki” 19
2. Filozofia społeczna czy polityczna? 25
3. Koncepcje filozoficzne a organizacja polityczna 30
3.1. Socjologizm 30
3.2. Marksistowska filozofia społeczna 32
3.3. Humanistyczne koncepcje rzeczywistości społecznej 36
3.4. Fenomenologiczne interpretacje rzeczywistości społecznej 37
3.5. Katolicyzm społeczny 39
3.6. Indywidualizm i liberalizm 41
3.7. Współczesna krytyka liberalizmu 50
4. Wybitne postacie myśli polityczno-społecznej 54
4.1. Demokryt (ok. 460-370 p.n.e.) 54
4.2. Platon (427-347 p.n.e.) 55
4.3. Arystoteles (384-322 p.n.e.) 56
4.4. Cyceron (106-43 p.n.e.) 56
4.5. Seneka (4 p.n.e. - 65 n.e.) 57
4.6. Tomasz z Akwinu (1225-1274) 58
4.7. Tomasz Morus (1478-1535) 59
4.8. Tomasz Hobbes (1588-1679) 60
4.9. John Locke (1632-1704) 62
4.10. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 63
4.11. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 63
4.12. Alexis de Tocqueville (1805-1859) 64
4.13. Fryderyk Nietzsche (1844-1900) 66
4.14. Max Weber (1864-1920) 67
4.15. Jacques Maritain (1882-1973) 68
5. Kultura polityczna 72
5.1. Pojęcie kultury politycznej 73
5.2. Typy kultury politycznej 74
5.3. Osobowość polityczna 77
1. Podstawowe zasady życia społecznego 87
1.1. Zasada solidarności 87
II. Zasady porządku społecznego 88
1.2. Zasada dobra wspólnego 93
1.3. Zasada pomocniczości 97
2. Społeczeństwo obywatelskie (cywilne) 101
2.1. Pojęcie „społeczeństwo obywatelskie” 101
2.2. Podmiotowość społeczna 104
2.3. Nieposłuszeństwo obywatelskie 107
3. Personalizm 109
3.1. Koncepcja osoby 110
3.2. Personalizm chrześcijański 112
3.3. Personalizm społeczny Emmanuela Mouniera 114
3.4. Personalizm integralny Jacquesa Maritaina 116
3.5. Godność i prawa osoby ludzkiej 117
3.6. Społeczna natura człowieka 120
4. Prawo naturalne a prawo osoby ludzkiej 122
5. Teologia polityczna 125
6. Katolicka nauka społeczna. 129
6.1. Definicja katolickiej nauki społecznej (KNS) 129
6.2. Źródła i metoda katolickiej nauki społecznej 131
6.3. Dwie fazy społecznego nauczania Kościoła 132
6.4. Dlaczego należy uprawiać naukę społeczną Kościoła 138
1. Wspólnota polityczna. 143
III. POLITYKA 144
2. Koncepcja państwa 147
2.1. Negatywna koncepcja państwa – krytyka „państwa opiekuńczego” tzw. Welfare Stat 148
2.2. Pozytywna koncepcja państwa 151
2.3. Rola i zadania państwa w ekonomii 153
3. Kultura demokracji 157
3.1. Pojęcie demokracji 157
3.2. Demokracja jako etyczne wyzwanie dla polityki 159
3.3. Chrześcijaństwo a demokracja 162
3.4. Demokracja jako optymalna forma organizacji społeczno-gospodarczej 164
3.5. Niebezpieczeństwa demokracji 170
4. Etyka w polityce 172
4.1. Chrześcijańska etyka polityczna 172
4.2. Typologia stanowisk w relacji polityka a etyka 180
4.3. Roztropność, czyli obecność sumienia w polityce 185
4.4. Kategoria „caritas” w polityce 187
5. Brak etyki w polityce – makiawelizm 191
5.1. Doktryna Machiavellego 192
5.2. Istota makiawelizmu 196
5.3. Cztery elementy uprawiania polityki. 197
5.4. Trzy perspektywy etyki politycznej 201
IV. Kościół a polityka 208
1.1. Religijność w świecie polityki 209
1.2. Religia cywilna 211
1.3. Teokracja i fundamentalizm 214
1.4. Wolność religijna 218
2. Kościół w obliczu świata polityki 222
2.1. Interwencja Kościoła w sferę polityki 222
2.2. Jak należy traktować władzę? 225
3. Zaangażowanie polityczne chrześcijan 230
V. Gospodarka 233
1. Przedsiębiorczość 235
1.1. Koncepcja przedsiębiorczości 235
1.2. Zasady regulujące działalność przedsiębiorstwa 236
1.3. Etyczne wskazania dla przedsiębiorstwa 239
1.4. Pozytywna rola „zysku” 240
1.5. Wolny rynek 243
1.6. Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) 247
2. Etyka w biznesie 250
2.1. Ekonomia potrzebuje moralności 250
2.2. Prymat etyki nad ekonomią 253
2.3. Humanizacja ekonomii 255
3. Korupcja złem moralnym 259
3.1. Podstawowe rozróżnienia. 259
3.2. Przyczyny korupcji 262
3.3. Pożyczanie na procent, czyli tzw. lichwa 268
4. Problematyka pracy 273
4.1. Nowe rozumienie pracy ludzkiej 273
4.2. Nowe propozycje ładu społeczno-ekonomicznego 277
VI. Rodzina i kultura 281
1. Współczesna rodzina 283
1.1.Teologia małżeństwa w historycznym ujęciu 284
1.2. Miłość a wierność 289
1.3. Czystość jako forma humanizacji seksualności i miłości pomiędzy małżonkami 291
1.4. Płodność jako dynamizm miłości międzyosobowej 298
1.5. Niepoprawna etyka życia rodzinnego 301
1.6. Etyczny ideał rodziny, czyli zmierzanie w kierunku nowego modelu rodziny 303
2. Kultura jako wyzwanie 306
2.1. Kultura nastawiona na człowieka w ujęciu Jana Pawła II 306
2.2. Zagrożenia współczesnej kultury 310
2.3. Przezwyciężenie personalistycznego kryzysu kultury 313
2.4. Fałszywa duchowość człowieka współczesnego. 321
2.5. Poszukiwanie prawdziwej duchowości 327
3. Wojna jest zawsze niesprawiedliwością 331
3.1. Koncepcja wojny sprawiedliwej 332
3.2. Koncepcja tzw. pacyfizmu 333
3.3. Koncepcja uprawnionej (słusznej) obrony 335
3.4. Strategie na rzecz pokoju: taktyka nieagresji. 336
3.5. Islam jako współczesne wyzwanie 338
VII. Kultura polityczna w mediach 343
1. Media jako komunikacja społeczna i polityczna 345
1.1. Komunikowanie polityczne 348
1.2. Reklama polityczna 353
1.3. Polityczne public relations 354
1.4. Marketing polityczny 356
2. Obecność polityki w różnych systemach medialnych 359
2.1. Model śródziemnomorski – spolaryzowanego pluralizmu 360
2.2. Model północno-środkowoeuropejski – demokratycznego korporacjonizmu 362
2.3. Model północnoatlantycki – liberalny. 364
3. Rola mediów w demokratycznym systemie państwa. 367
3.1. Demokratyzacja mediów 368
3.2. Utowarowienie (komodyfikacja) informacji 373
3.4. Tabloidyzacja 376
4. Kultura wystąpień politycznych w mediach 378
4.1. Postulaty konwersacyjne 379
4.2. Dziennikarstwo obywatelskie 385
4.3. Dziennikarstwo śledcze 386
4.4. Nowe media w polityce 387
Bibliografia 389