Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wisła jako warsztat badawczy biologów
Wisła jako warsztat badawczy biologów
Do koszyka
10,50 zł
Książka przedstawia przegląd wieloletnich prac badawczych, prowadzonych na obszarze doliny Wisły i Puszczy Kampinoskiej przez pracowników Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i badaczy z innych instytucji naukowych. Tematyka tych badań dotyczy różnorodności gatunkowej biocenoz, cennych elementów mazowieckiej przyrody (międzywale Wisły, Puszcza Kampinoska, Las Bielański, starorzecza w dolinie Wisły), znaczenia zlewni Wisły jako szlaku migracyjnego roślin, owadów, ptaków i ssaków, ekologii torfowisk mszarnych obszarów wydmowych Pradoliny Wisły.
Ilość stron 210 stron
Wydawnictwo UKSW
ISSN 978-83-7072-714-7
Język polski
Od Rektora 7
Wstęp 9
Tajemnica zbioru entomologicznego Wojciecha Mączyńskiego 13
Historia, dzień dzisiejszy i przyszłość badań entomofaunistycznych w Puszczy Kampinoskiej i Lesie Bielańskim 41
Biocenozy litoralu starorzeczy Doliny Środkowej Wisły i Kotliny Warszawskiej 71
Migracje roślin naczyniowych w obrębie systemu rzecznego Wisły 97
Torfowiska mszarne okolic Warszawy 121
Ptaki dolin dużych rzek niżowych jako obiekt badań Ekologicznych 145
Badania nad ssakami doliny środkowej Wisły 175
Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) w badaniach środowiskowych 195